Klauzula RODO

Zostałem/am poinformowany/a, że:

1) Administratorem moich danych osobowych i/lub danych Ucznia, którego jestem opiekunem prawnym jest Szkoła tj. Centrum Językowe Broadway Marta Czarnocka, ul. 3 Maja 5a, 08-110 Siedlce, tel. 509-666-949, email: broadwaysiedlce@gmail.com;

2) dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu zawarcia i realizacji umowy na kurs językowy oraz marketingu bezpośredniego Szkoły;

3) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: zgody wyrażone przez Ciebie w imieniu Twoim i/lub ucznia, oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Szkołę tj. marketing bezpośredni (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły: usługi informatyczne i usługi marketingowe;

5) dane osobowe mogą być przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich zebrania, chyba że w dalszym ciągu są wykorzystywane w celach dla których zostały zebrane;

6) mam prawo do żądania od Szkoły jako administratora: dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych;

7) mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych;

8) mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie;

9) mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie zawarcie tej umowy.